Hantering av personuppgifter hos Allwinds Ab

Allwins databas över företagskunder som köper servicetjänster.

Registeransvarig

Allwinds Ab, FO-nr 0598294-7, från Mariehamn Vikingagränd 2 AX-22100 Mariehamn Åland

Person som handhar registerärenden

Anna-Karin Salmén +358 18 526 300

Registrets namn

Lemonsoft

Grund för upprätthållande av registret

Ändamål för fakturering och betalning.

Registrets användningsändamål

Personuppgifterna används för att identifiera de som tecknat avtal samt vid betalnings- och faktureringsändamål. Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.

Uppgifter som ingår i registret

I registret behandlas uppgifter som hör till följande grupper:

Basuppgifter över den registrerade, såsom FO-nummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Reguljära uppgiftskälllor

Personuppgifter insamlas av den registrerade i samband med avtalsteckning med Allwinds Ab.

Utlämnande av uppgifter

Allwinds Ab kan lämna ut personuppgifter inom de ramar som tillåts och förpliktas i gällande lagstiftning. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

Skyddet av registret

Fysiska handlingar: De fysiska dokumenten omgärdas av de skyddsåtgärder som följer för elektroniska uppgifter nedan. De fysiska dokumenten hanteras och registreras av den registeransvarige och sparas därefter i bolagets arkiv.

Elektroniska uppgifter:

Registret är i dataformat. Användningsrätt till registret har endast personer som är särskilt anlitade av den registeransvarige och övriga definierade personer som behöver uppgifterna i anslutning till sitt arbete. För att få tillgång till uppgifterna krävs användarnamn och lösenord och uppgifterna skyddas av ändamålsenliga och uppdaterade datatekniska lösningar och dataskydd. Server och NAS förvaras i lokaler som är larmade och låsta. Backup på USB-minne eller DVD-skivor förvaras på brandskyddat sätt.

Rätt till insyn

En person vars uppgifter införts i personregistret har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka dessa uppgifter är.

©2024 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook